Πληρωμές

Δεχόμαστε πληρωμές με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Με επιταγή (επιταγές σε Ευρώ που σύρονται στην Ελλάδα)
  • Με απευθείας τραπεζική κατάθεση (μόνο από Ελλάδα)
  • Με τραπεζικό έμβασμα
  • Με πιστωτική κάρτα
  • Μέσω PayPal

Όλα τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται μαζί με τα τιμολόγιά μας.